Prejentazion per la uneranza de n jurnalism ezelënt n lecord a Claus Gatterer

  Nchin ai 31 de merz pudëis ve prejenté o numiné lëures per la uneranza de n jurnalism ezelënt n lecord a Claus Gatterer. La indizion dl cuncors ie adresseda a redazions o a jurnalisć y jurnalistes dl’Austria y dl Südtirol y nce a jurnalisć y jurnalistes che à publicà te media austriacs o sudtirolesc. I cuntribuc possa vester stac publichei per tudësch, talian o ladin tla forma scrita, tl radio, tla televijion o online. L possa unì prejentà lëures singui o duta l’opra jurnalistica dl ann passà. Prupostes per na uneranza possa unì mandedes ite da chichemei cun na mutivazion curespundënta. L vën premià lëures de jurnalism che ie caraterisei, aldò de Claus Gatterer, da dumandes critiches, mpëni soziel y n livel stilistich aut.

  Pruposta de persones/redazions da uneré

  Prejentadëur/Prejentadëura (sce autramënter)

  Nfurmazions n cont dla prejentazion

  Mutivazion

  Tl cajo de cuntribuc singui

  Tl cajo dla prejentazion dl’opra jurnalistica

  Uploads
  Prëibel ciariëde su tlo l cuntribut de chël che ulëis fé la pruposta che l vënie premià o, tl cajo dla numinazion de n’opra ntiera, de plu publicazions. Ëis chësta puscibilteies de l fé:

  1) Link al cuntribut/ai cuntribuc

  2) Upload diret sciche PDF (p.ej. per cuntribuc scric, al plu 10 MB)

  3) Link-download a n operadëur-Cloud (p.ej. per cuntribuc audio / video / cuntribuc multimediatics sëura 10MB)

  [recaptcha]